django-debug-toolbar安装配置及使用

django-debug-toolbar是一个非常方便的工具,可以深入了解代码的工作以及它花费多少时间。特别是它可以显示你的页面生成的所有SQL查询,以及每个人花了多长时间。
第三方面板也可用于工具栏,可以(例如)报告缓存性能和模板呈现时间。

安装django-debug-toolbar

pip install django-debug-toolbar      

配置settings.py

1、debug-toolbar加入到INSTALLED_APPS
INSTALLED_APPS = [
    ...
    'debug_toolbar',
    ...
]
2、添加中间件
MIDDLEWARE = [
    ...
    'debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware',
    ...
]
3、添加django-debug-toolbar的中间件
DEBUG_TOOLBAR_PANELS = [
    'debug_toolbar.panels.versions.VersionsPanel',
    'debug_toolbar.panels.timer.TimerPanel',
    'debug_toolbar.panels.settings.SettingsPanel',
    'debug_toolbar.panels.headers.HeadersPanel',
    'debug_toolbar.panels.request.RequestPanel',
    'debug_toolbar.panels.sql.SQLPanel',
    'debug_toolbar.panels.staticfiles.StaticFilesPanel',
    'debug_toolbar.panels.templates.TemplatesPanel',
    'debug_toolbar.panels.cache.CachePanel',
    'debug_toolbar.panels.signals.SignalsPanel',
    'debug_toolbar.panels.logging.LoggingPanel',
    'debug_toolbar.panels.redirects.RedirectsPanel',
]
4、添加访问IP   
INTERNAL_IPS = ('127.0.0.1',)

配置url

if settings.DEBUG:
    import debug_toolbar
    urlpatterns = [
        path('__debug__/', include(debug_toolbar.urls)),

        # For django versions before 2.0:
        # url(r'^__debug__/', include(debug_toolbar.urls)),

    ] + urlpatterns

测试

运行项目,打开浏览器访问http://127.0.0.1
成功如下图

使用django_debud_toolbar

点中某一指标可以进入详情页

点开+号,检查Connection:default 。

这块将那段代码拖延了时间或重复循环会提示出来,当请求的接口没有这个信息,就说明已经优化成功。

官方文档https://django-debug-toolbar.readthedocs.io/en/latest/installation.html

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 酷酷鲨 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付 39.90元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值